De ETI Basiscode

 1. Tewerkstelling is vrij gekozen
  1. Er is geen gedwongen, gebonden of onvrijwillige gevangenisarbeid
  2. Werknemers zijn niet verplicht om persoonlijke bezittingen of identiteitspapieren af te staan aan hun
   werkgever en zijn vrij om hun werkgever te verlaten na een redelijke opzegtermijn.
 2. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten worden gerespecteerd
  1. Werknemers hebben, zonder onderscheid, het recht om zich aan te sluiten bij een vakbond of er zelf één
   te vormen alsook zich te binden aan een collectieve arbeidsovereenkomst.
  2. De werkgever heeft een open attitude t.o.v. de activiteiten van vakbonden.
  3. Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en zijn vrij hun vertegenwoordigingsfunctie uit
   te oefenen binnen de werkomgeving.
  4. Waar het recht op vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen beperkt is door de wet,
   faciliteert de werkgever, zonder enig hinderen, het vormen van parallelle middelen voor onafhankelijke
   en vrij associatie en collectief onderhandelen.
 3. De arbeidsomstandigheden zijn veilig en hygiënisch
  1. Er wordt een veilige en hygiënische werkomgeving voorzien, rekening houdend met de gangbare kennis
   binnen de industrie en alle specifieke gevaren. Er worden gepaste stappen genomen om ongelukken en
   letsels te voorkomen, in associatie met, of ten gevolge van het uitoefenen van het werk door het
   minimaliseren, voor zover redelijkerwijs mogelijk, van oorzaken en gevaren die inherent zijn aan de
   werkomgeving.
  2. Werknemers zullen op regelmatige en geregistreerde tijdstippen gezondheid- en veiligheidstraining
   krijgen. Deze trainingen zullen herhaald worden voor nieuwe of nieuw toegewezen werknemers.
  3. Toegang tot schone toiletvoorzieningen en drinkbaar water, en, indien van toepassing, tot sanitaire
   voorzieningen voor opslag van voedsel moet worden voorzien.
  4. Accommodaties, waar voorzien, dienen schoon en veilig te zijn en dienen aan de basisbehoeftes van de
   werknemers te voldoen.
  5. Het bedrijf dat de code observeert, wijst een verantwoordelijke uit het senior management aan voor
   gezondheid en veiligheid.
 4. Er wordt geen kinderarbeid gebruikt
  1. Er zal geen werking van kinderarbeid plaatsvinden.
  2. Bedrijven zullen deelnemen, bijdragen of helpen ontwikkelen aan beleid en programma’s die de overgang
   voorzien van elk kind dat blijkt deel te nemen aan kinderarbeid naar een kwalitatieve educatieve
   instelling tot zij of hij niet langer als kind wordt aanschouwt; waarbij ‘kind’ en ‘kinderarbeid’ worden
   gedefinieerd in de bijlagen.
  3. Kinderen of jonge personen onder de 18 zullen niet ’s nachts of in gevaarlijke omstandigheden
   tewerkgesteld worden.
  4. Deze beleidsregels en procedures moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante
   IAO-normen.
 5. Leeflonen worden betaald
  1. Lonen en uitkeringen betaald voor een standaard werkweek voldoen ten minste aan de nationale normen of
   de industrie standaardnormen, afhankelijk van welke hoger is. In elk geval moeten den lonen altijd
   voldoende zijn om aan de basisbehoeften te voldoen en om een discretionair inkomen te bieden.
  2. Alle werknemers worden van schriftelijke en begrijpelijke informatie over hun tewerkstellingsvoorwaarden
   en lonen voorzien voordat ze in dienst treden alsook over de bijzonderheden van hun loon, voor een
   betreffende betaalperiode, telkens wanneer ze worden betaald.
  3. Inhoudingen op lonen als een disciplinaire maatregel worden niet toegestaan, noch zullen inhoudingen van
   lonen, niet voorzien in de nationale wetgeving, worden toegestaan zonder de uitdrukkelijk toestemming
   van de betrokken werknemer. Alle disciplinaire maatregelen moeten worden vastgelegd.
 6. Werktijden mogen niet overdreven zijn
  1. Werktijden moeten in overeenstemming zijn met de nationale wetten, collectieve overeenkomsten en
   bepalingen van b. tot f. hieronder, dewelke ook de grootste bescherming biedt voor de werknemer.
   Bepalingen b. en f. zijn gebaseerd op internationale standaarden.
  2. De werkuren, exclusief de overuren, worden bepaald door een contract en mag niet meer dan 48 uren per
   week bedragen.
  3. Overuren zullen enkel vrijwillig zijn. Overwerk mag enkel gebruikt worden op een verantwoorde wijze,
   rekening houdend met het volgende: de omvang, frequentie en het aantal uren gewerkt door zowel
   individuele werknemers als het personeel in zijn geheel. Het kan nooit gebruikt worden om regulier werk
   te vervangen. Overuren zullen altijd met een premium gecompenseerd worden, dit wordt aanbevolen niet
   lager te zijn dan 125% van het normale tarief.
  4. Het totaal aantal gewerkte uren in een periode van zeven dagen met niet 60 overschrijden, behalve waar
   dit wordt geregeld in artikel e. hieronder.
  5. Werkuren kunnen enkel de 60 uur per 7 dagen overschrijden in uitzonderlijke omstandigheden waarbij aan
   volgende zaken is voldaan:

   1. Het is toegestaan door de nationale wetgeving
   2. Het is toegestaan door een collectieve arbeidsovereenkomst die vrij werd onderhandeld met een
    werknemersorganisatie dat een aanzienlijk deel van het personeelsbestand vertegenwoordigd.
   3. Passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te
    beschermen.
   4. De werkgever kan aantonen dat er uitzonderlijke omstandigheden van kracht zijn zoals onverwachte
    productiepieken, ongevallen of noodgevallen.
 7. Geen enkele vorm van discriminatie wordt toegestaan
  1. Er is geen sprake van discriminatie bij aanwerving, compensatie, toegang tot training, mogelijkheid op
   promotie, vroegtijdige beëindiging of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie,
   leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap of politieke
   affiliatie.
 8. Werk wordt op regelmatige basis geleverd
  1. Voor zover mogelijk moet het uitgevoerde werk steunen op een arbeidsrelatie, erkend door nationale
   wetgeving en praktijk.
  2. Verplichtingen aan werknemers onder arbeids- of sociale wetgeving of regelgeving die voortkomt uit het
   reguliere dienstverband mag niet vermeden worden door het toepassen van onderaanneming, thuiswerk
   regeling, of via opleidingscontracten waar er geen enkele intentie is om de nodige vaardigheden over te
   dragen of regulier werk aan te bieden. Noch kunnen dergelijke verplichtingen vermeden worden door
   overmatig gebruik van contracten voor bepaalde tijd.
 9. Agressieve of inhumane behandeling is niet toegestaan
  1. Fysiek misbruik, dreiging met fysiek misbruik, seksuele of andere intimidatie en verbaal geweld of
   andere vormen van intimidatie zijn verboden.

Contacteer ons

TNS innoveert constant voor en met klanten om zo verrassende smaken tot op het bord van de consument te brengen. Inspireer ons en samen bereiden we jouw specialiteit.